XHTML

XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language) - rozszerzalny język znaczników hipertekstowych, używany do tworzenia stron internetowych.

XHTML jest językiem znaczników (nie jezykiem programowania) przy pomocy którego tworzone są strony internetowe publikowane w sieci Internet, a przesyłane z wykorzystaniem WWW. Język ten jest językiem tekstowym co oznacza, ze da się wprost podejrzeć i czytać jego zawartość. XHTML służy umieszczaniu tekstu, multimediów i innych danych na stronach internetowych. Definiuje wiele możliwych do wykorzystania znaczników – np. do obsadzania hiperłączy (potocznie zwanych linkami), formatowania tekstu (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, kolor i inne), do obsadzania obrazków i innych multimediów, akapitów, list, tabel itp.

Słowniczek - XHTML

Przykładowy dokument XHTML 1.1

XHTML/1.0 powstał jako rozwiniecie HTML 4.01, a dokładniej w celu umożliwienia przedstawienia dokumentu HTML w postaci XML. Według pierwotnych założeń XHTML w wersji 2.0 miał całkowicie zastąpić HTML. W tym czasie jedna z najczęściej używanych przeglądarek, Internet Explorer, nie posiadała wsparcia dla XHTML w tej wersji i nie było planów jego dodania. Między innymi z tego powodu porzucono XHTML/2.0 i rozwijano dalej XHTML pod wersją 1.1 i HTML pod wersją 5. Obecnie XHTML został prawie całkiem wyparty przez HTML 5.

XHTML dzięki zgodności z XML mógł być łatwo generowany z dokumentów XML czy programów korzystających z XML.

Z powodu braku obsługi przez Internet Explorera powstała dodatkowo wersja XHTML/1.0 strict korzystająca ze struktury HTML zamiast XML.

Źródła obrazków: Wikipedia